NTBM
Nederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine

Het Nederlands Tijdschrift van de Nederlandse Behavioral Medicine Federatie verschijnt twee keer per jaar. Voor dit tijdschrift kunt u kopij aanleveren. Wij ontvangen graag stukken die relevant zijn voor het domein van Behavioral Medicine. Het NTBM publiceert in principe in het Nederlands. Wilt een wetenschappelijk stuk schrijven, dan kunt u een richtlijn van 1200 woorden met 8 referenties aanhouden. U kunt ook een congresverslag, casusbeschrijving, boekrecensie of journalistiek schrijven aanleveren. Hiervoor geldt een richtlijn van 800 woorden met (eventueel) maximaal 5 referenties. Graag auteursinformatie en email adres toevoegen. Naast uw naam en eventuele titel ontvangen wij graag maximaal twee regels informatie over de plek waar u werkt en welke functie u daar bekleedt.
U kunt uw bijdrage of vragen over het insturen van een manuscript mailen naar NedTBehavMed@gmail.com

Referenties

In het NTBM wordt de Vancouver stijl van refereren aangehouden. Dit is een numerieke manier van refereren en betekent dat de verwijzingen naar de literatuur genummerd worden in de volgorde waarin ze de eerste maal in de tekst worden vermeld. In de tekst zelf wordt de verwijzing aangegeven door de vermelding van het nummer in superscript (1, 2, 3, etc.). In de referentielijst aan het einde van de tekst worden de referenties geordend op nummer. Hierbij worden de namen van tijdschriften afgekort zoals dat gebeurt in de Index Medicus (Medline Pubmed). Indien het tijdschrift geen standaardafkorting heeft, wordt de naam van het tijdschrift voluit vermeld.

Voorbeelden van referenties

In de tekst:
Verhoogd risico voor het ontwikkelen van een psychose na orgaantransplantatie door het gebruik van medicatie is beschreven, maar is een relatief onderbelicht fenomeen.1,2,3,4

In de literatuurlijst:
1. Viswanathan R, Glickman L. Clonazepam in the treatment of steroid- induced mania in a patient after renal transplantation. New Engl J Med. 1989;320:319-320.
2. Van Son WJ, Albersnagel FA. Nierziekten. In: Jonker-Pool G, Heuvel F, Ranchor AV, Sanderman R, editors. Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen. Assen: Van Gorcum; in druk.
3. Abbott KC, Agodoa LY, O’Malley PG. Hospitalized psychoses after renal transplantation in the United States: incidence, risk factors and prognosis. J Am Soc Nephrol. 2003;14:1628-1635.
4. Brown ES, Suppes T. Mood symptoms during corticosteroid therapy: a review. Harv Rev Psychiatry. 1998;5:239-246.

De indeling van wetenschappelijke en andere artikelen kunt u zelf bepalen.  Wel graag:
* het manuscript opdelen in duidelijke kopjes
* plaatje(s) ter ondersteuning van het manuscript meesturen (> 180 DPI)
* geen samenvatting aan het begin
* eindigen met een duidelijke conclusie en indien mogelijk met klinische aanbevelingen.

Redactioneel commentaar

De redactie van het NTBM zal de aangeleverde stukken beoordelen c.q. lezen voor geschiktheid in het tijdschrift. De redactie kan, daar waar nodig, aanbevelingen geven ter verbetering van de inhoud en/of de leesbaarheid.

De redactie bestaat uit:

• Drs. Anja Visser (eindredacteur)
Helen Dowling Instituut, Utrecht

• Dr. Karen Broekhuizen
Freelance onderzoeker/tekstschrijver

• Dr. Iris Groeneveld
Rijnlands Revalidatie Centrum, Leiden

• Dr. Sasja Huisman
Endocrinologie, LUMC

• Prof. Dr. C. Paul van Wilgen
Transcare painmanagement centrum Nederland
Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Vrije Universiteit Brussel, België

Activate your electronic access to the International Journal of Behavioral Medicine here